Simi Valley

Simi Valley Library 2969 Tapo Canyon Simi Valley 93063 (805)526-1735

Simi Valley Teen Club Game Day

Date: 
Thursday, November 3, 2011 - 3:45pm - 5:00pm
 • Simi Valley Library
 • Game Day
 • Teens 13-18

Simi Valley Teen Club - Carnival Rehearsal

Date: 
Thursday, October 20, 2011 - 3:45pm - 5:00pm
 • Simi Valley Library Craft Area
 • Teens 13-18
 • Rehearsal for Carnival
 • Cut-outs, stories

Simi Valley Teen Club - Carnival Rehearsal

Date: 
Thursday, October 6, 2011 - 3:45pm - 5:00pm
 • Simi Valley Library Craft Area
 • Teens 13-18
 • Cut-outs for Carnival
 • Rehearse stories

Simi Valley Teen Club - Beading Workshop

Date: 
Thursday, September 22, 2011 - 3:45pm - 5:00pm
 • Simi Valley Library Craft Area
 • Teens 13-18
 • Beading Workshop

Simi Valley Teen Club - Fractured Fairy Tales

Date: 
Thursday, September 8, 2011 - 3:45pm - 5:00pm
 • Simi Library Craft Area
 • Teens 13-18
 • Fractured Fairy Tale Theater

Simi Valley Teen Club - Wii Fun

Date: 
Thursday, August 25, 2011 - 3:45pm - 5:05pm
 • Simi Valley Library
 • Teens 13-18
 • WII  fun in the Community Room

Simi Valley Teen Club - Water Wars

Date: 
Thursday, August 11, 2011 - 3:45pm - 5:00pm
 • Simi Valley Library.
 • Teens 13-18
 • WATER WARS!
 • (bring your own water blaster!)

Simi Valley Teen Club - Wii Games & Guesstures

Date: 
Thursday, July 28, 2011 - 3:45pm - 5:00pm
 • Simi Valley Library Community Room
 • Teens 13-18
 • Wii Games and Guesstures

Simi Valley Teen Club - Water Wars

Date: 
Thursday, July 7, 2011 - 3:45pm - 5:00pm
 • Simi Valley Library Community Room
 • Teens 13-18
 • Bring your own water blaster

Simi Valley Teen Club Puppet Show

Date: 
Thursday, June 30, 2011 - 3:45pm - 5:00pm
 • Simi Valley Library Puppets
 • Craft area/Community Room
 • Teens 13-18
Syndicate content